Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Sklep internetowy FURNICO działający pod adresem www.e-furnico.pl prowadzony jest przez:

PRZESIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FURNICO, 

ul. Wrocławska 31 (plac GS)
63-604 Baranów
NIP:6191122851

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: 517272285 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@e-furnico.pl

II. REALIZACJA  ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy Furnico dalej zwany Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.e-furnico.pl. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych krajów Europy.
 3. Zakupy w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.
 5. Zakupy od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.e-furnico.pl.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się :

 • Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail z potwierdzeniem zamówienia jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.
 • Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym Sklepu w przypadku wybrania formy płatności – przelew tradycyjny.
 • W chwili autoryzacji wpłaty w systemie PayU, w przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem w/w serwisu.
 • Po odebraniu zamówienia w przypadku wyboru płatności – za pobraniem.
 • Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.
 • W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.

III. DOSTAWA

 1. Termin otrzymania przesyłki jest liczony jako suma czasu realizacji zamówienia i dostawy przez firmę kurierską (1-4 dni).
 2. Przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem firm kurierskich: DPD oraz Glob kurier (InPost). Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres taki sam, jak na rachunku lub wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia w sklepie.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta natomiast wysyłki są realizowane od poniedziałku do piątku. Jeżeli termin wysyłki wypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny, zamówienie jest wysyłane w najbliższym następującym dniu pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 4. Koszty i czas dostawy

IV. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana w Sklepie przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, czyli potwierdzenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 4. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Kupujący.
 5. Ceny promocyjne obowiązują do odwołania lub wyczerpania zapasów.

V. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. PRZELEW ELEKTRONICZNY poprzez serwis PayU. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w/w systemie.
 2. PRZELEW TRADYCYJNY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Płatność tylko przelewem złotówkowym. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
  NUMER KONTA: 64109011440000000142050325
  Dane do przelewu:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Furnico
  ul. K. Wiłkomirskiego 20
  63-600 Kępno
 3. PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM: opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Przy wyborze tej formy przesyłki zamówienie realizowane jest w chwili odebrania zamówienia przez pracownika Sklepu.
 4. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM: Odbiór w sklepie stacjonarnym.

VI. REKLAMACJE (RĘKOJMIA)

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeksu Cywilnego. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży sprzedający odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy klienta.
 2. W przypadku Reklamacji prosimy dołączyć informację dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady. Żądane sposoby doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 4. W przypadku Reklamacji Klient powinien odesłać towar wraz z dowodem zakupu oraz gwarancją, jeśli taką otrzymał, na adres:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Furnico
  ul. Wrocławska 31 (plac GS)
  63-604 Baranów
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 6. Reklamacji nie podlegają:
  • uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego użycia towaru,
  • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  • towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji: pdf / docx

VII. WYMIANA

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model).
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie (drogą e-mail) oraz odesłanie towaru, które powinno nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki.
 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (nie dotyczy to opakowania zewnętrznego).
 4. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Dla zamówień złożonych po 24.12.2014, Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Konsument dokonujący zakupów w sklepie Furnico ma prawo odstąpić od umowy do 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie (do pobrania w zakładce “jak kupować” które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. 
 3. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz zwrotu (lub poprzez pocztę/e-mail itp.).
 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić drogą e-mail lub telefonicznie.
 5. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe lub przekazem pocztowym na dane podane w formularzu zwrotu lub w inny sposób podany przez Klienta.
 6. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.
  Sprzedawca dokona zwrotu płatności po otrzymaniu od konsumenta produktu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Pobierz formularz odstąpienia od umowy: pdf / docx

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Klient składając zamówienie określa rodzaj i kolorystykę zamawianego towaru. Sklep nie odpowiada za różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach oglądanymi na stronie, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, drukarki Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty – ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania.
 7. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów www.e-furnico.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone tylko do użytku i realizacji zamówienia wewnętrznego Firmy FURNICO i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz ich kasacji.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2019 roku.
Loga dostawców
X

Preferencje Cookies

Możesz zaakceptować, dostosować lub odrzucić stosowanie wszystkich plików cookies i podobnych technologii. Szczegółowego wyboru dokonasz za pomocą poniższych opcji. Ustawienia możesz zmienić w dowolnym momencie.